2013 RESULTS

TOP 3 : AHM 2013 – Full Marathon MEN

BIB No. NAME FINISH TIME
1614 Ram Singh Yadav 02:31:31
1613 Samroo Yadav 02:31:32
1612 Satya Bhan 02:39:54

TOP 3 : AHM 2013 – Full Marathon WOMEN

BIB No. NAME FINISH TIME
1621 Jyoti Singh 03:23:56
1377 Sudha Mani 03:27:30
1117 Indresh Diraj 03:37:53

TOP 3 : AHM 2013 – Half Marathon MEN

BIB No. NAME FINISH TIME
5342 Ramesh 01:11:06
5355 Govinda Singh 01:12:34
5341 Pramod Kumar 01:12:42

TOP 3 : AHM 2013 – Half Marathon WOMEN

BIB No. NAME FINISH TIME
4564 Seema Kumari 01:29:41
4237 Raj Kumari 01:46:20
3081 Vaishali Govind 01:47:56